THAM GIA TỐ TỤNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

THAM GIA TỐ TỤNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
THAM GIA TỐ TỤNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
15/11/2018
Tư vấn, phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp; Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; đại diện cho khách h...