Dịch Vụ Cung Cấp

RÀ SOÁT,CẬP NHẬP, PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
RÀ SOÁT,CẬP NHẬP, PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
15/11/2018
Kiểm tra, đánh giá các công tác pháp lý liên quan đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh khách hàng đã thực hiện;...
THAM GIA TỐ TỤNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
THAM GIA TỐ TỤNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
15/11/2018
Tư vấn, phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp; Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; đại diện cho khách h...
TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
15/11/2018
Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục, phương án đầu tư phù hợp nhằm triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác kinh doanh dự án bất động sản; Tư vấn th...
TƯ VẤN, SOẠN THẢO, SOÁT XÉT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN, SOẠN THẢO, SOÁT XÉT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG
15/11/2018
Kiểm tra, hiệu chỉnh và đưa ra các ý kiến pháp lý về nội dung Hợp đồng kinh doanh, Thương mại, Dân sự, lao động, … đã và/hoặc sẽ ký kết; Đại diện và thay mặ...
TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP, THUẾ, LAO ĐỘNG
TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP, THUẾ, LAO ĐỘNG
15/11/2018
TƯ VẤN ĐẦU TƯ