TƯ VẤN, SOẠN THẢO, SOÁT XÉT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN, SOẠN THẢO, SOÁT XÉT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN, SOẠN THẢO, SOÁT XÉT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG
15/11/2018
Kiểm tra, hiệu chỉnh và đưa ra các ý kiến pháp lý về nội dung Hợp đồng kinh doanh, Thương mại, Dân sự, lao động, … đã và/hoặc sẽ ký kết; Đại diện và thay mặ...