Tin tức tiêu biểu

ĐẦU TƯ

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Kể từ ngày 15/5/2020, một số ngành, nghề sau đây sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư 2014, cụ thể:

  • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Trên đây là nội dung chính của Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 của Chính phủ bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.