Tin tức tiêu biểu

THI HÀNH ÁN

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Từ ngày 01/6/2020, pháp nhân thương mại (PNTM) không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án sẽ bị cưỡng chế thi hành án theo một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án như sau:

  • Phong tỏa tài khoản: Áp dụng trong trường hợp thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn (trong trường hợp đình chỉ tất cả các lĩnh vực); thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định (trong trường hợp cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong tất cả các lĩnh vực); cấm huy động vốn; thi hành cưỡng chế chấp hành biện pháp tư pháp.
  • Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp: Áp dụng trong trường hợp thi hành cưỡng chế chấp hành biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra. Trường hợp tài sản đang cầm cố, thế chấp thì được kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp nếu tài sản đó có giá trị lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án. Trường hợp tài sản bị kê biên do người thứ ba giữ mà người này không tự nguyện giao tài sản thì cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền cưỡng chế buộc họ phải giao tài sản để thi hành án.
  • Tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; tạm giữ: áp dụng trong trường hợp thi hành cưỡng chế chấp hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn; cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; cấm huy động vốn theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
  • Thu hồi con dấu: áp dụng trong trường hợp thi hành cưỡng chế chấp hành hình phạt đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

Việc kê biên quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền với đất, tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm như sau phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • QSDĐ của PNTM bị kê biên phải thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. PNTM, người đang quản lý giấy tờ về QSDĐ phải nộp các giấy tờ đó cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền.
  • Khi kê biên QSDĐ có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của pháp nhân thương mại thì kê biên cả QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. Và ngược lại, khi kê biên tài sản là công trình xây dựng gắn liền với đất phải kê biên cả QSDĐ, trừ trường hợp QSDĐ không được kê biên theo quy định của pháp luật hoặc việc tách rời tài sản kê biên và đất không làm giảm đáng kể giá trị tài sản đó.
  • Trường hợp đất của PNTM có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền chỉ kê biên QSDĐ và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất.
  • Trước khi kê biên tài sản là QSDĐ, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về tài sản, giao dịch đã đăng ký. Sau khi kê biên, cơ quan thi hành án hình sự thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký về việc kê biên tài sản đó. Cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm tạm dừng hoặc dừng việc thực hiện yêu cầu liên quan đến các giao dịch đối với tài sản của PNTM đăng ký tại cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm ngay sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền.

Trên đây là các nội dung tiêu biểu theo quy định tại Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, có hiệu lực từ ngày 01/06/2020.