Tin tức tiêu biểu

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Kể từ kỳ quyết toán thuế năm 2021, hết ngày 31/10 hằng năm, số thuế TNDN tạm nộp của 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán toán năm.

Trường hợp NNT nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.