Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 23_3_2019)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Theo quy định pháp luật hiện hành, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành thì không có quy định áp dụng, vì vậy, đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong việc xác định giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ.

Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP để hướng dẫn cách tính cho trường hợp này, theo đó, từ ngày 10/4/2019, giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được tính bằng giá đất tại Bảng giá đất chia cho 70 năm nhân với thời hạn thuê đất.

Ngoài ra, Nghị định 20/2019/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung một số trường hợp được miễn lệ phí trước bạ như:

  • Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào các mục đích: (i) công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai; (ii) thăm dò, khai thác khoáng sản; nghiên cứu khoa học theo giấy phép hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iii) đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng, bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng.
  • Tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được cổ phần hóa thành công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
  • Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật. Việc miễn lệ phí trước bạ này được áp dụng đối với đối tượng bị thu hồi nhà, đất.
  • Trường hợp khi đăng ký lại quyền sử dụng đất do được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không thay đổi người có quyền sử dụng đất và không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Do đó, trong phạm vi chuyên đề này, Đất Luật tiếp tục cập nhật các quy định mới này vào chuyên đề liên quan đến các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân sử dụng đất phải thực hiện trong quá trình sử dụng đất và thực hiện các giao dịch liên quan đến QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thuận tiện cho Quý Công ty nắm bắt và thực hiện.

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):
Ms Phương. Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.