Chuyên đề pháp lý

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TIÊU BIỂU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 (Cập nhật ngày 31/12/2020)

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020) sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014). Bên cạnh việc kế thừa các quy định hiện hành trong Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều thay đổi quan trọng, tiêu biểu như:

 1. Nhằm đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhiều thủ tục bị bãi bỏ như: thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi dùng (thay vào đó, doanh nghiệp có thể sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử); thủ tục thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho Cơ Quan đăng ký kinh doanh;…
 2. Công ty cổ phần (CTCP) và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật nhưng nếu điều lệ không quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật thì tất cả người đại diện theo pháp luật đều phải liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp.
 3. Việc góp vốn thành lập công ty TNHH không còn bị giới hạn trong thời hạn 90 ngày như quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Thời hạn này sẽ được gia hạn tương ứng khoảng thời gian vận chuyển, nhập khẩu, thực tiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản mà không có quy định giới hạn thời gian tối đa được phép gia hạn.
 4. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên (HĐTV) được thông qua bằng 100% tổng số vốn điều lệ là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả trong trường hợp trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định đó không được thực hiện đúng quy định.
 5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty được hưởng một số quyền riêng biệt (thay vì từ 10% tổng số cổ phần phổ thông và trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng như quy định hiện hành) như: yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); yêu cầu Ban kiểm soát (BKS) kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty; xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT);…
 6. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông đại diện tối thiểu 50% tổng số phiếu biểu quyết thay vì tối thiểu 51% như quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014; đồng thời, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 7. Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước được điều chỉnh từ quy định “là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” theo Luật Doanh nghiệp 2014 thành “Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Thay đổi này tại Luật Doanh nghiệp 2020 khá tương đồng với Luật Doanh nghiệp 2005[i] (Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ). Quy định này được thực thi dự báo có thể sẽ gây ra một số khó khăn trong hoạt động của một số doanh nghiệp bị “nâng cấp” thành “doanh nghiệp nhà nước”, làm cho bộ máy quản lý, quản trị, chịu nhiều khó khăn, ràng buộc trong quá trình hoạt động, ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong kinh doanh so với mô hình CTCP, Công ty TNHH trước đây.

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách Hàng có cái nhìn tổng quát các quy định mới của pháp luật, từ đó có sự chuẩn bị phù hợp do hoạt động kinh doanh của mình, Đất Luật đã khái quát một số nội dung mới tiêu biểu của Luật Doanh nghiệp 2020 vào chuyên đề này với nội dung chi tiết như sau:

 1. Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN)
 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 3. Góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
 4. Hiệu lực nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên
 5. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
 6. Các loại cổ phần trong công ty cổ phần
 7. Chào bán cổ phần riêng lẻ
 8. Quyền của cổ đông phổ thông trong CTCP
 9. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ và thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ
 10. Doanh nghiệp nhà nước
 11. BKS của doanh nghiệp nhà nước

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):

Ms. Phương - Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.