Dịch Vụ Cung Cấp

RÀ SOÁT,CẬP NHẬP, PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Kiểm tra, đánh giá các công tác pháp lý và đưa ra khuyến nghị phù hợp quy định pháp luật hiện hành, định hướng chính sách sẽ ban hành, điều kiện thực tế và mong muốn của Quý Khách Hàng;

Hướng dẫn công tác pháp lý cần thực hiện nhằm tối đa hoá lợi ích cho Quý Khách Hàng;

Cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật mới hoặc sẽ được ban hành có liên quan và cần thiết cho hoạt động của Quý Khách Hàng;

Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp tận dụng hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp lý phục vụ các định hướng đầu tư, kinh doanh của Quý Khách Hàng.