Chuyên đề pháp lý

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TIÊU BIỂU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020 (Cập nhật ngày 15/12/2020)

Từ ngày 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 (Luật Đầu tư 2020) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, Luật Đầu tư 2020 đã khắc phục hàng loạt nút thắt trong hoạt động đầu tư, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng thông qua hàng loạt thay đổi quan trọng, điển hình như:

 1. Thống nhất sử dụng cụm từ “nhà đầu tư” thay cho “chủ đầu tư” nhằm đồng bộ và thống nhất cách hiểu của các khái niệm này với các Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Xây dựng 2020), Luật Xây dựng 2020. “Quyết định chủ trương đầu tư” được thay bằng “chấp thuận chủ trương đầu tư” nhằm khẳng định thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong quá trình phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư.
 2. Làm rõ các trường hợp phải đấu giá, đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư (NĐT) nói chung và NĐT dự án nhà ở thương mại nói riêng. Ngoài ra, cho phép chấp thuận NĐT ngay cả khi NĐT có quyền sừ dụng đất hợp pháp mà không phải là đất ở nhưng đất đó được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể, việc lựa chọn NĐT trong nước thực hiện dự án đầu tư được tiến hành thông qua 1 trong 3 hình thức:
 • Đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo pháp luật đất đai;
 • Đấu thầu lựa chọn NĐT theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
 • Chấp thuận NĐT nếu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn NĐT mà chỉ có một NĐT đăng ký đấu thầu hoặc thuộc các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn NĐT trong 4 trường hợp sau đây:
 • NĐT có QSDĐ, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai;
 • NĐT nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê QSDĐ nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • NĐT thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
 • Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trường hợp có nhiều NĐT được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư (CĐT) theo quy định của Luật Xây dựng 2020.
 1. Bãi bỏ điều kiện phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng để được làm CĐT dự án phát triển nhà ở thương mại theo Luật Nhà ở 2014 và điều kiện tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, thay vào đó là quy định “có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư”. Theo đó, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng DAĐT, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện DAĐT từ 01% đến 03% vốn đầu tư của DAĐT. Trường hợp DAĐT gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn thực hiện DAĐT, trừ trường hợp không được hoàn trả.

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách Hàng trong việc nắm bắt các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư cũng như có cái nhìn tổng thể để có sự chuẩn bị phù hợp cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của mình, Đất Luật đã khái quát hóa một số nội dung mới tiêu biểu của Luật Đầu tư 2020 vào trong chuyên đề này với nội dung chi tiết như dưới đây:

 1. Thay đổi khái niệm “vốn đầu tư”
 2. Bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh bị cấm
 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 4. Ưu đãi đầu tư
 5. Thẩm quyền chấp thuận CTĐT, quyết định chủ trương đầu tư
 6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận CTĐT
 7. Nguyên tắc lựa chọn NĐT

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):

Ms. Phương - Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.