Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng (cập nhật ngày 20-10-2017)
Chuyên đề thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng (cập nhật ngày 20-10-2017)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề cấp giấy chứng nhận trong dự án phát triển nhà ở
Chuyên đề cấp giấy chứng nhận trong dự án phát triển nhà ở
15/11/2018
Theo quy định Luật Nhà ở 2014 thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) đối với căn hộ chung...