Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 ( cập nhật ngày 09-04-2020)
Chuyên đề tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 ( cập nhật ngày 09-04-2020)
09/06/2020
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề quy định pháp luật về dịch vụ MGBDS và Sàn GDBDS (cập nhật ngày 22-8-2019)
Chuyên đề quy định pháp luật về dịch vụ MGBDS và Sàn GDBDS (cập nhật ngày 22-8-2019)
09/10/2019
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản (cập nhật ngày 16-08-2019)
Chuyên đề phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản (cập nhật ngày 16-08-2019)
09/10/2019
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 13-8-2019)
Chuyên đề nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 13-8-2019)
09/10/2019
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề quy định pháp luật về nhà ở xã hội (cập nhật ngày 17_4_2019)
Chuyên đề quy định pháp luật về nhà ở xã hội (cập nhật ngày 17_4_2019)
12/06/2020
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề quy định pháp luật về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (cập nhật ngày 16_4_2019)
Chuyên đề quy định pháp luật về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (cập nhật ngày 16_4_2019)
12/06/2020
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 23_3_2019)
Chuyên đề Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 23_3_2019)
12/06/2020
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề nghiệm thu CTXD ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (cập nhật ngày_01_02_2019)
Chuyên đề nghiệm thu CTXD ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (cập nhật ngày_01_02_2019)
09/10/2019
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề về công việc cơ bản CĐT phải làm sau khi đưa DA vào sử dụng (cập nhật ngày_25_01_2019)
Chuyên đề về công việc cơ bản CĐT phải làm sau khi đưa DA vào sử dụng (cập nhật ngày_25_01_2019)
09/10/2019
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việt tại Việt Nam (cập nhật ngày_21_01_2019)
Chuyên đề BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việt tại Việt Nam (cập nhật ngày_21_01_2019)
09/10/2019
Chuyên đề pháp lý.