Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 13-8-2019)
Chuyên đề nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 13-8-2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề quy định pháp luật về nhà ở xã hội (cập nhật ngày 17_4_2019)
Chuyên đề quy định pháp luật về nhà ở xã hội (cập nhật ngày 17_4_2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề quy định pháp luật về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (cập nhật ngày 16_4_2019)
Chuyên đề quy định pháp luật về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (cập nhật ngày 16_4_2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 23_3_2019)
Chuyên đề Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 23_3_2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề  về SHC-SHR và quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư (cập nhật ngày 22_02_2019)
Chuyên đề về SHC-SHR và quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư (cập nhật ngày 22_02_2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề về Báo cáo DTM và kế hoạch BVMT của dự án đầu tư xây dựng ( cập nhật ngày_19_02_2019)
Chuyên đề về Báo cáo DTM và kế hoạch BVMT của dự án đầu tư xây dựng ( cập nhật ngày_19_02_2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề nghiệm thu CTXD ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (cập nhật ngày_01_02_2019)
Chuyên đề nghiệm thu CTXD ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (cập nhật ngày_01_02_2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề về công việc cơ bản CĐT phải làm sau khi đưa DA vào sử dụng (cập nhật ngày_25_01_2019)
Chuyên đề về công việc cơ bản CĐT phải làm sau khi đưa DA vào sử dụng (cập nhật ngày_25_01_2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việt tại Việt Nam (cập nhật ngày_21_01_2019)
Chuyên đề BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việt tại Việt Nam (cập nhật ngày_21_01_2019)
07/10/2022
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của NLĐ_( cập nhật ngày 27_11_2018)
Chuyên đề kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của NLĐ_( cập nhật ngày 27_11_2018)
11/05/2020
Chuyên đề pháp lý.